Klantenservice

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden
KernKracht Shop

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben.
Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeengekomen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KernKracht Academie – Shop zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door KernKracht Academie – Shop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van KernKracht Academie – Shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door KernKracht Academie – Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  Alle aanbiedingen van KernKracht Academie – Shop zijn vrijblijvend en KernKracht Academie – Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KernKracht Academie – Shop. KernKracht Academie – Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KernKracht Academie – Shop dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door KernKracht Academie – Shop herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

  Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. KernKracht Academie – Shop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Goederen kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur. De natuurproducten zoals edelstenen, aurasprays en op maat gemaakte vuurwerkmixen zijn uniek.

   Artikel 3. Prijzen en betalingen

   De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de aangegeven termijn en zolang de voorraad strekt.

   Tenzij anders overeengekomen dient een vooruitbetaling plaats te vinden, op de website via iDeal of Bancontact. Na ontvangst van de betaling zullen goederen worden verstuurd.

   Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te ontvangen voor het geldige tarief op het moment van bestelling.

   Voor de verzendkosten in Nederland worden standaardtarieven berekend.

   Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze zijn bij ons opvraagbaar en zijn tevens kenbaar wanneer u uw bestelling plaatst.

   Er geldt geen minimum orderbedrag.

   Artikel 4. Levering

   Verzending van bestelde goederen geschiedt altijd op de woensdag na het plaatsen van de bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen).

   De door KernKracht Academie – Shop opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

   Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

   Mocht KernKracht Academie – Shop om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel zo snel mogelijk terugbetalen aan de klant.

   KernKracht Academie – Shop is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door KernKracht Academie – Shop gedragen tenzij het verzenden in delen gebeurt op verzoek van de klant.

   Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

   Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met KernKracht Academie – Shop is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder medebegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

   Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

   De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door KernKracht Academie – Shop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

   Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

   U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

   Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 dagen na levering retour zenden aan het postadres van KernKracht Academie Shop:

   KernKracht Academie Shop
   T.a.v. Retouren
   Leuvensbroek 1013 A
   6546 XA Nijmegen

   Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Voor het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, een tegoedbon opgemaakt worden of, op verzoek van de klant, binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door KernKracht Academie – Shop niet worden vergoed.

   Goederen kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur.

   Artikel 8. Bestellingen/communicatie

   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en KernKracht Academie – Shop, dan wel tussen KernKracht Academie – Shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en KernKracht Academie – Shop, is KernKracht Academie – Shop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door KernKracht Academie – Shop.

   Artikel 9. Persoonsgegevens

   KernKracht Academie – Shop houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. KernKracht Academie – Shop respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan KernKracht Academie – Shop.

   Artikel 10. Overmacht

   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft KernKracht Academie – Shop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat KernKracht Academie – Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan KernKracht Academie – Shop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

   Artikel 11. Diversen

   Indien u aan KernKracht Academie – Shop opgave doet van een adres, is KernKracht Academie – Shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan KernKracht Academie – Shop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

   Wanneer door KernKracht Academie – Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KernKracht Academie – Shop deze Voorwaarden soepel toepast.

   Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KernKracht Academie – Shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KernKracht Academie – Shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

   KernKracht Academie – Shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

   Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

   Retourneren

   U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

   Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 dagen na levering retour zenden aan het postadres van KernKracht Academie Shop:

   KernKracht Academie Shop
   T.a.v. Retouren
   Leuvensbroek 1013 A
   6546 XA Nijmegen

   Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Voor het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, een tegoedbon opgemaakt worden of, op verzoek van de klant, binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door KernKracht Academie – Shop niet worden vergoed.

   Goederen kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur.

   Contact

   Indien u contact wilt opnemen met de afdeling Klantenservice verzoeken wij u een mail te sturen naar klantenservice@kernkracht-academie.shop.